Ex-Japan PM Nakasone dies at 101

Former Japanese Prime Minister Yasuhiro Nakasone dies at the age of 101.